แผนภูมิแสดงรายได้

รายได้เฉลี่ยของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2565

รายได้เฉลี่ยของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2565
รายได้เฉลี่ยของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2565