Kec Dve

วิชาในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิชาการโรงแรม